Kuntotarkastustermit tutuksi

Kuntotarkastus termit tutuksi!

Mitä tarkoittaa kuntotarkastus tai kuntotutkimus? – Entä milloin sovelletaan asuntokauppalakia ja milloin maakaarta? Mitä tarkoittavat lyhenteet AKK, YTM tai PTS? Kokosimme alle yleisimpien sanojen selityksiä aakkosjärjestyksessä, jotta selviäisit paremmin vieraiden termien viidakossa. Puhutaan rakennusta!

 • ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARAn tehtävät
  ARA kehittää kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.
  ARA tukee pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista.
  ARA valvoo ja ohjaa yleishyödyllisiä asuntoyhteisöjä siten, että hyvä taloudenpito ja valtiontuen kohdentuminen asukkaille toteutuu.
  ARA kehittää olemassa olevaa asuntokantaa ja asuinympäristöjä vastaamaan ajan haasteisiin.
  ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä ja huolehtii asuntojen lainakantaan liittyvistä riskeistä yhdessä Valtiokonttorin kanssa.
  ARA edistää, hyödyntää ja välittää asunto-oloja koskevaa kehittämistoimintaa ja tutkimusta.
  ARA kerää, analysoi ja välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan verkko- ja tietopalveluita.
 • ASUMISTERVEYSASETUS
  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Tätä asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan.Asumisterveysasetus koskee myös päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita. Asetus ei koske pelkästään työntekijöiden oleskeluun tarkoitettuja tiloja eli työpaikkoja.Asumisterveysasetuksen terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu) ja kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) sekä biologisia(esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.Asumisterveysasetuksella säädetään toimenpiderajoja mm:– sisämelun haitallisuus
  – milloin tupakoinnin naapureille aiheuttamiin haittoihin on mahdollista puuttua
  – asuntojen lämpötilavaatimukset
  – mikrobivauriot
  – riittävä ilmanvaihto
  – kemiallisten tekijöiden pitoisuudet

  Asumisterveysasetuksessa on säädetty myös pätevyysvaatimuksista, jotka terveydensuojeluvalvonnan apuna toimivalla ulkopuolisella asiantuntijalla pitää olla.

  Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
  Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on laatinut myös asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, jossa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännön esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseksi. Soveltamisohje on julkaistu verkkojulkaisuna viidessä osassa.

 • ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS = Asuntokaupan kuntotarkastuksessa tarkastellaan koko rakennus rakennusosittain sekä arvioidaan mahdollisia riskejä. Se tehdään pin­ta­puo­li­ses­ti, ais­tin­va­rai­ses­ti ja ra­ken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Kuntotarkastuksessa määritetään kohteet, joiden kunnon selvittäminen vaatii tarkempaa tutkimusta esimerkiksi rakenteita avaamalla (=kuntotutkimus). Asuntokaupan kuntotarkastus kertoo puolueettomasti kohteen kunnon kaupanteon hetkellä, ja sitä suositellaankin tehtäväksi aina asuntokaupan yhteydessä. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. Lue lisää asuntokaupan kuntotarkastuksesta >
 • AKK = Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyys.
 • AKKO = Koulutusohjelma, joka antaa kokonaiskuva asuntokaupan yhteydessä suoritettavan Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaisen asunnon kuntotarkastuksen suorittamisesta. Koulutus antaa osallistujalle tiedot, joiden avulla hän voi yhdessä työkokemuksen kautta saamiensa taitojen kanssa itsenäisesti suorittaa YTM:n mukaisia kuntotarkastuksia.
 • ASUNTOKAUPPALAKI = Asuntokauppalaki on laki, jota sovelletaan asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynnissä. Lue lisää Asuntokauppalaista.
 • HOME TALKOOT
  Hometalkoot.fi -sivustoa ylläpitää Hengitysliitto ry. Sivusto toteutettiin osana ympäristöministeriön koordinoimaa valtakunnallista Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmaa, jonka tehtävänä oli saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista.Sivustolla on paljon tietoa omakotitalon omistajille ja alan ammattilaisille.
 • IV eli Ilmanvaihto
 • KAUPANVAHVISTAJA = Kiinteistön kaupan vahvistaa kaupanvahvistaja. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajia voit hakea täältä.
 • KH 90-00394 = YTM-kuntotarkastus suoritetaan ja raportti laaditaan suoritusohjeen KH 90-00394 mukaan. Suoritusohje määrittelee erittäin tarkasti muun muassa kuntotarkastuksen tavoitteet, sen sisällön ja laajuuden, tarkastuksessa tehtävät mittaukset, raportoinnin sekä kuntotarkastajan vastuun.
 • KUNTOARVIO = Kuntoarvion avulla selvitetään isojen kiinteistöjen, kuten kerrostalo- ja rivitaloyhtiöiden rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden ja kustannusten määrittämiseksi. Kuntoarvioon liitetään yleensä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS-ehdotus).
 • KUNTOKARTOITUS = Kartoitus-termi liittyy usein toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on selvittää jonkin yksittäisen vaurion tai ongelman olemassaoloa ja laajuutta, esimerkiksi asbestikartoitus tai vesivahingon yhteydessä tehtävä kosteuskartoitus.
 • KUNTOTUTKIMUS = Kuntotarkastuksen yhteydessä saatetaan tehdä tai suositella tehtäväksi rakenteiden avauksia rakenteen kunnon ja riskirakenteiden tarkempaa tutkimista varten. Tällöin puhutaan kuntotutkimuksesta. Kuntotutkimuksella saadaan siis selvyys rakenteen kunnosta. Kuntotutkimus on mittauksiin ja esim. laboratoriotutkimuksiin perustuva kunnon selvitystapa.
 • LVI = Lämpö, vesi, ilma
 • MAAKAARI = Maakaarta sovelletaan kiinteistökaupoissa, jolloin myydään esimerkiksi omakotitalo, paritalo, tontti tai muu kiinteistö. Kaupan vahvistaa tällöin kaupanvahvistaja. Lue lisää Maakaaresta.
 • PAH eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  PAH-yhdisteitä on rakennusmateriaaleissa mm. vedeneristeenä käytetyssä kivihiilipiessä ja kreosootissa. PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi, ne aiheuttavat myös mm. silmä- ja iho-oireita. Korjaus ja purkutöissä tulee huomioida haitta-aineet ja suorittaa työt, niin ettei henkilöt ympäristössä pääse altistumaan PAH-yhdisteille. Tällaiset erityiset purkutyöt kasvattavat remontti kustannuksia tai vaatii erillisiä suunnitelmia PAH-yhdisteiden sisältävien rakennusmateriaalien kapselointia niin ettei yhdisteitä pääse sisäilmaan. Rakenteen avauksen yhteydessä voidaan ottaa materiaalinäytteitä PAH-haitta-aineiden selvittämiseksi materiaalista.
 • PKM eli Pätevöitynyt kosteudenmittaaja
 • PTS = Kiinteistön PTS tarkoittaa pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Se kertoo kiinteistön tulevat korjaustarpeet ja se on kiinteistön ylläpidon tärkeä työkalu.
 • PÄÄKUVAT tarkoittaa: Rakennuksen pohjapiirustus, leikkauskuvat, julkisivukuvat
 • RAK eli Rakennepiirustukset
 • RI eli Rakennustekniikan insinööri
 • RKM eli Rakennusmestari
 • RTA eli Rakennusterveysasiantuntija
  Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) on asiantuntija, jolla on ammattitaito ja ajan tasalla olevat tiedot tehtävän suorittamiseen ja eri osapuolten avustamiseen, kun epäillään sisäilmaongelmaa, etsitään syytä ja/tai poistetaan ongelmaa yhteistyössä esim. kiinteistön omistajien, käyttäjien, työterveyshuollon ja viranomaisten kanssa. Terveydensuojelulain 49 d §:n mukaisten rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvien ulkopuolisten asiantuntijoiden vaatimukset on säädetty asumisterveysasetuksen 21 §:ssä ja liitteessä 3.
  Sertifioitu RTA on asiantuntija, jolla on laaja osaaminen. Hän tuntee sisäilman epäpuhtaudet, niiden terveysvaikutukset, tutkimusmenetelmät ja torjunnan, ymmärtää rakennusfysiikkaa, fysikaalisia olosuhteita, tuntee kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikat, tuntee aiheeseen liittyvän juridiikan, ja ymmärtää myös ilmanvaihdon ja ilmastointitekniikan perusteet.
 • SISÄILMASTO
  Sisäilmasto on sisätilan olosuhde, jossa huomioidaan, lämpötila, ilman liike eli vetoisuus, akustiikka, valaistus, rakennuksen sisäilman laatu, kosteus, haitta-aineet, mikrobit ja puhtaus. Sisäilmasto on laajempi käsitys sisätilojen olosuhteista kuin sisäilman laatu. Sisäilmastolle on laadittu ohjekortti RT 07-11299 jossa määritellään sisäilmastolle laatuluokitukset S1, S2 ja S3. Ohjekorttia voidaan käyttää uudisrakentamisessa rakentamisen laadun määrittelyyn ja soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.
 • YTM-KUNTOTARKASTUS = YTM tarkoittaa yhteistä toimintamallia, joka ohjaa asuntokaupan kuntotarkastustoimintaa Suomessa. Yhteisessä toimintamallissa on sitouduttu noudattamaan Asuntokaupan Kuntotarkastajan (AKK) suoritusohjetta KH 90-00394, jonka mukaisesti kuntotarkastus suoritetaan ja raportti laaditaan. Lisää YTM-kuntotarkastuksesta >

Jos edelleen mietit, mitä tarkoittaa kuntotarkastus tai kuntotutkimus, tai mikä olisi tarpeisiisi sopivin palvelu, ota yhteyttä. Me palvelemme! Yhteystiedot löydät täältä