Kuntotarkastajan vastuu

Onko kuntotarkastajalla vastuuta asuntokaupasta? Vastaus on kyllä ja ei. Lue lisää alta kuntotarkastajan vastuusta ja miten varmistua, että tarkastus on tehty vastuullisesti; huolellisesti ja ammattitaitoisesti luoden turvaa asuntokauppaan.

Kuntotarkastaja on alansa ammattilainen

Kuntotarkastajan työ on vastuullista ja tähän vastuuseen tulee suhtautua vakavuudella. Kuten monessa muussakin vastuullisessa työssä voi sattua inhimillisiä erehdyksiä. Huolellisesti, ammattitaitoisesti ja kokemuksen tuomalla varmuudella riskin paikat kaupan kohteen kunnosta tulevat osapuolteen tietoon. Kun valitset tarkastajaa elämäsi suurimpaan päätökseen, ole huolellinen.

Kuntotarkastuksen onnistuminen on kaikkien kaupan osapuolten yhteistyötä. Avoimella viestinnällä saavutetaan paras lopputulos. Kun ostaja kertoo omat tavoitteet kohteen kunnosta, ja myyjä kertoo kohteen kunnosta kattavasti omistusaikaiset havainnot, remontit ja huollot, ollaan lähellä kaikkien osapuolten kannalta parasta lopputulosta.

Kuntotarkastaja tuo tilanteeseen lisäksi puolueettoman rakenneteknisen näkökulman kohteen kunnosta, huollon ja ylläpidon tarpeista sekä mahdollisten riskirakenteiden olemassa olon. Kuntotarkastajan tehtävä on nostaa tarkastuksella esiin kuntoon liittyvät epävarmuustekijät ja suositella tarvittaessa jatkotutkimuksia tosiasiallisen kunnon selvittämiseksi.

Vinkit tarkastajan valintaan

 • Tutustu tarkastajan kokemukseen
 • Selvitä tarkastajan koulutus
 • Noudattaako tarkastaja KH 90-00394 ohjeistusta tarkastuksessa
 • Kysy malliraportin saatavuutta
 • Onko tarkastaja tavoitettavissa tarkastuksen jälkeen
 • Tutustu kokemuksiin ja asiakaspalautteisiin

Kuntotarkastajan vastuu

Kuntotarkastaja vastaa siitä, että hän tekee työnsä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Kuinka sitten määritellään huolellinen ja ammattitaitoinen kuntotarkastus. Helpointa on sopia, että tarkastus tehdään suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisessa laajuudessa kirjallisesti, jossa tarkoin määritellään tarkastuksen laajuus sekä raportointi. Näin pystyttäisiin myös jälkikäteen arvioimaan, onko tarkastaja menetellyt huolellisesti ja ammattitaitoisesti, kun meillä selkeä ohjeistus, johon verrata suoritettua palvelua.

Mikäli suoritusohjeen noudattamisesta ei ole sovittu palvelun tarjoajan ja tilaajan välillä, muodostuu helposti epäselväksi se, millainen palvelu on tilattu ja missä laajuudessa palvelu tullaan suorittamaan. Tälloin tilaajan tulee olla erityisen huolellinen siinä, että hän saa tarvitsemansa palvelun riittävässä laajuuudessa osto- / myyntipäätöksen tueksi. Asuntokaupan kuntotarkastuksen teettäminen kaupanteon yhteydessä ei ole pakollinen, mutta yleensä pankit vaativat lainoitettavan kohteen tarkastuttamista.

Millaisista asioista kuntotarkastaja on vastuussa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla löytyy asiasta lisää tietoa. Keskeistä on, että ensisijaisesti myyjä vastaa kohteen kunnosta ja kuntotarkastaja vastaa omasta työstään. Kuntotarkastaja vastaa siitä, että havainnot, päätelmät ja suositukset ovat oikeita ja kattavia, ja että tarkastus on tehty sovitussa laajuudessa.

Tilaajan vastuu

Ostajalla ja myyjällä on vastuu myös asuntokaupan ja kuntotarkastuksen onnistumisessa. On tärkeää, että osapuolet pyrkivät myötävaikuttamaan avoimella viestinnällä kuntotarkastuksen onnistumista. Kuntotarkastaja – Lintukangas kuntotarkastukseen sisältyy rakennuksen omistajan kirjallinen haastattelu, jossa kysytään rakennuksen käyttö- ja huoltohistoriaa, havaittuja puutteita ja mahdollisia vaurioita sekä tehty kunnostuksia ja remontteja. Myös korjatut vauriot on syytä kertoa mahdollisimman kattavasti lomakkeella.

Ostajan velvollisuus on tutustua kuntotarkastusraporttiin huolellisesti sekä arvioida jatkotutkimustarpeiden teettäminen kaupan ehtona, mikäli myyjä ei ole niitä teetättänyt. Jatkotutkimustarpeet on perustellusti suositeltu tehtäväksi epävarmuustekijöiden poistamiseksi. Tyypillisemmin jatkotutkimustarpeet liittyvät riskirakenteiden kunnon tutkimiseen rakenteita avaavilla menetelmillä. Mikäli kuntotarkastusraportista jää epäselvyyttä, on syytä olla yhteydessä kuntotarkastuksen tehneeseen tarkastajaan ja käydä tarkastajan kanssa yhdessä läpi raportti puhelimitse. Lisäpalveluja laajempaan konsultaation on ostajan kierros kohteessa tai Teams-konsultaatio.

Kuntotarkastus on yhteistyötä

Kaikki kaupanosapuolet, kun osallistuvat aktiivisesti kuntotarkastukseen, on kaikki edellytykset turvallisille asuntokaupoille. Tilaajan noudattaessa Kuntotarkastaja – Lintukankaan valmistautumisohjeita ja aktiivinen osallistuminen itse tarkastukseen, saa tarkastaja suoritettua tarkastuksen mahdollisimman kattavasti ja raporttiin saadaan kirjattua asiat mahdollisimman yksiselitteisesti.

Huolellisesti ja ammattitaitoisesti tehty kuntotarkastus, johon kaupan osapuolet osallistuvat aktiivisesti sekä suhtautuvat mahdollisiin jatkotutkimustarpeisiin vakavuudella on hyvä lähtökohta ja edellytys turvallisille asuntokaupoille. Ostaja tietää ostettavan kohteen kunnon, myyjä tietää mitä myydään ja missä kunnossa, sekä lopuksi sovitaan kauppakirjassa vielä vastuista kohteen kunnosta.

 • Teetä KH 90-00394 -suoritusohjeen mukainen asuntokaupan kuntotarkastus.
 • Tee palvelusta kirjallinen tilaussopimus, jossa mainitaan suoritusohjeen KH 90-00394 noudattaminen.
 • Osallistu aktiivisesti kuntotarkastukseen.
 • Ole tarvittaessa yhteydessä tarkastajaan, mikäli tarkastuksesta tai raportista jäi kysyttävää tai epäselvyyttä kohteen kunnosta.
 • Jos tarkastus on tehty ennen asunnon myyntiin laittoja, on ostajan hyvä olla yhteydessä tarkastajaan ja käydä raportti tarkastajan kanssa läpi yhdessä.
 • Raportissa suositellut jatkotutkimukset on syytä teettää ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Tämä on ostajan ja myyjän etu.
 • Kirjaa kauppakirjaan yksilöidysti kohteen kunto sekä mahdolliset vastuunjakautumiset mm. riskirakenteiden osalta.

Jätä kommentti