Kosteusvaurioiden korjaus

Kosteusvaurioiden korjaus vastuullisesti ja kestävästi

Kosteusvaurioiden korjaus tulee aina suunnitella ja toteuttaa kestävästi. Kestävä ja vastuullinen korjaustapa tulee pitkällä tähtäimellä edullisimmaksi tavaksi.

Vauriot ja niiden syyt selvitetään aluksi huolellisesti rakennusta ja rakenteita tutkimalla, kosteusmittauksin sekä rakenneavauksin, mahdollisesti myös materiaalinäyttein. Myös aiempi vaurio- ja korjaushistoria on hyvä olla saatavilla (vauriokartoitus, mittausraportit, korjaustyöseloste jne.).

Kuinka kosteusvaurio havaitaan?

Usein kosteusvaurio löydetään remontoinnin yhteydessä, rakenteita purettaessa tai avattaessa. Kosteudet varmistetaan mittaamalla pinnoilta ja/tai rakenteista.

Yleistä on myös erilaiset kosteuksien aiheuttamat jäljet kodin pinnoilla. Tällaisia jälkiä ovat mm. maali- tai rappauspinnan hilseily ja erilaiset tahrat, läikät tai tummentumat, jotka poikkeavat terveen näköisestä pinnasta. Myös erilaiset rapautumat, valumat, pullistumat, puumateriaalin tummuminen ja jopa mikrobikasvuston näkyminen ovat yleisiä. Kosteusvaurioiden korjaus ei ole tällaisten jälkien pinnallista poistamista tai peittämistä.

Kosteusvaurio voi ilmetä pelkästään poikkeavana hajuna. Ummehtunut, kellarimainen, pistävä haju tai makean sipulin tuoksu ovat yleisiä havaintoja. Mikrobilajista ja kasvualustan materiaalista riippuen haju voi vaihdella tulkitsijasta riippuen. Tällaiset sisäilmaan vaikuttavat tekijät saattavat aiheuttaa myös terveyshaittoja.

Kosteusvaurioiden korjaus voidaan aloittaa vasta, kun sen syyt ja laajuus on kattavasti selvitetty.

Kosteusvaurioiden tutkiminen

Kun havaitset merkkejä kosteusvauriosta, älä viivyttele tutkimusten suhteen. Kosteusvaurio todennäköisesti leviävää, mikäli syitä ei selvitetä. Kosteus voi eri materiaaleista riippuen aiheuttaa asukkaille erilaisia oireita iho-oireista silmä- ja hengitystieoireisiin.

Ota viipymättä yhteyttä vauriotarkastajaan/kosteuskartoittajaan, jonka tulee olla asiantuntija, jolla on rakennustekninen koulutus ja kokemusta vaurioiden kartoituksesta.

Mikäli kosteusvaurio on äkillinen vuototapahtuma, korvaa kotivakuutus yleensä tällaisen kosteusvaurion korjaustoimenpiteet. Tällöin myös vakuutusyhtiö pyytää oman vauriotarkastajan paikan päälle. Vakuutusyhtiön hyväksyntä tarvitaan lisäksi korjaussuunnitelmalle.

Jos kosteudesta ei ole silmin nähtäviä merkkejä, mutta epäilet vahvasti, että asunnon olosuhteet aiheuttavat terveyshaittaa, voit olla yhteydessä oman kaupunkisi terveydensuojeluviranomaiseen.

Asumisterveyteen liittyvistä terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä säädetään terveydensuojelulaissa. Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaisesti väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Katso alla lähdeaineisto/linkki.

Mistä kosteusvauriot johtuvat?

Syitä rakennuksen kosteusvaurioihin on lukuisia. Syyt voivat olla myös moninaisia koostuen useista eri syistä. Kosteusvaurioiden korjaus tarkoittaa aina kosteuden syiden poistamista/korjaamista.

Kosteuksia on voinut kertyä jo rakennusaikaisista toimista tai virheistä, käytön aikaisista toimista, vaurioista tai huolimattomuudesta, huollon puutteista, teknisien laitteiden tai rakenteiden rikkoutumisesta, vanhojen vaurioiden syiden jättämisestä korjaamatta jne. Tiedossamme on myös tapauksia, joissa kaikki eri tekijät ovat kasaantuneet vauriotilassa olevaan rakennukseen.

Yksittäisiä kosteusvaurion syitä voidaan mainita esimerkiksi putkivuoto, märkätilojen puutteelliset tai puuttuvat kosteuseristeet, riittämätön ilmanvaihto tai rakennusvirheet, jotka mahdollistavat kosteuden pääsyn tai tiivistymisen rakenteisiin. Kosteusvaurion aiheuttajana voi olla myös tilojen käyttäjän huolimaton veden käsittely, ilmanvaihtoreittien tukkiminen tai mm. huonosti tehdyt pesukoneiden vesiliitännät. Pesukoneita tulee myös aika ajoin huoltaa. Tutustu aina koneiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin!

Kosteusvaurioiden korjaus ­

Kun vaurion syyt on löydetty ja laajuus kartoitettu, voidaan aloittaa kohteen korjaussuunnittelu.

Suunnittelun tavoitteena on poistaa vauriot, vaurioiden syyt ja niiden uusiutumisen mahdollisuus.

Korjaussuunnittelu voi olla usean asiantuntijan yhteistyötä. Suunnittelija, vakuutusyhtiön tarkastaja, kaupungin terveysinsinööri, lvi-asiantuntija jne. Mikäli kyseessä on taloyhtiön asunto, mukana voi lisäksi olla tekninen isännöitsijä, isännöitsijä ja esimerkiksi Kiinteistöliiton korjausneuvoja, mikäli taloyhtiö kuuluu Kiinteistöliittoon.

Korjauksessa kostuneet rakennusmateriaalit vaihdetaan ja/tai kuivataan, tilanteesta riippuen, tehtyjen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Jos kohteesta on löytynyt mikrobivaurioita, on yleensä varauduttava vaurioituneiden materiaalien vaihtoon. Korjattavia tiloja on myös mahdollisesti eristettävä/osastoitava sekä alipaineistettava.

Kosteusvaurioiden korjaus voi olla pitkällinen prosessi ja vaatia asukkaiden toisaalle muuttamista. Joskus on jouduttu luopumaan myös mikrobivaurioituneesta irtaimistosta, jotta päästään eroon terveyshaitoista. Altistuminen saattaa aiheuttaa myös aiempaa herkempää reagoimista kyseisiin mikrobeihin, homeisiin jne.

Kosteus- ja homevaurioista oireilevat henkilöt ovat terveydenhoidossa saaneet oman Käypä hoito -suosituksen. WHO:n mukaan on riittävästi näyttöä siitä, että kosteusvauriot ovat yhteydessä astmaa sairastavien hengitystieoireisiin. Kosteus- ja homevauriorakennusten korjaamisen vaikutuksista on tehty ns. Cochrane-katsaus, jossa on todettu, että asuntojen korjaaminen vähentää astmaan liittyviä hengitystieoireita aikuisilla.

Lue lisää

Lähteet:

Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Rakennustyöntekijöiden mikrobialtistuminen ja altistumisen vähentäminen rakennusten purku- ja korjaustöissä (sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston työsuojelujulkaisu 4/1997).

Ratu-kortti 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku.

Käypä hoito -suositus, julkaistu 25.01.2017, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä.